INFORMATION & VILLKOR

Information/vilkor Ställplatser


Ställplatsen skall vara betald innan man åker in och ställer upp sitt fordon.

All bokning, betalning och avbokning sker via www.campcation.se/campsite/cafe-de som är våran bokningssida.


Utebliven betalning kommer resultera i påförda avgifter och faktureras om så behövs.

Bokningen gäller för bokat platsnummer 1-7 och för det fordon vars namn och telefonnummer som står på bokningen. På anmodan skall kvitto eller betalningsbevis uppvisas.


Att byta ställplats, på plats är en service vi inte tillhandahåller så se till att ni bokar den plats ni önskar.


Vi har 2 olika längder 7,5 m & 9 m på grus på våra ställplatser och ber er boka den plats som närmast stämmer överens med längden på ert fordon. Ni kan max boka 3 nätter hos oss.


Vi ber om er förståelse för att på grund av bristande manövreringsmöjligheter kan ingen parkeringsplats erbjudas för husvagnar med dragfordon


Avbokning får göras kostnadsfritt upp till 48 timmar innan ankomst,

Vid avbokning återbetalas 90%.


Incheckning får ske efter klockan 14.00.
Utcheckning skall ske innan klockan 12.00, dröjsmål kan komma att debiteras om ej annat överenskommits.


Entrén till ställplatserna ligger till höger, genom bommen och vidare in på baksidan av cafeét. Stäng bommen efter dig!
Kör in till ställplatsen, håll höger, för att sedan backa upp till bokad (nr 1 är närmast vägen och 7 är närmast vattnet) ställplats, se nr 1-7 i bakkant.


Häng gärna över bakdelen av husbilen (bilar över 7,5m är tvungna att hänga över resterande, se upp för träden i bakkant) för att lämna plats i framkant för andra gäster att passera på. 

Håll de ca 4 meters (markering/gult rep) avstånd till närmaste grannen av brandsäkerhetsskäl och för trevnad. Billen placeras i den mindre delen mellan repen. Det är tillåtet att ha lösa saker som; stolar, bord, cyklar samt fälla ut sin markis.

Förtält är inte tillåtet!

Fordon som står med fronten inåt eller på annat sätt parkerat galet, kommer att bli ombedda att parkera om. Detta oavsett om markisen är utfälld, stödben nedfällda eller saker framställda.


Tältning får ske på de båda gräsytorna i anslutningen till ställplatsen. Prata med oss för anvisning om lämplig plats.


Svart/gråvattentömning samt färskvatten finns vid ställplatsen för er att förfoga över. Var uppmärksam och särskilj de båda slangarna märkt; “LATRIN” & “FÄRSKVATTEN”. Svartvatten töms på samma ställe som gråvatten, i den lilla kärran.


El 10 Ampere finns på alla platser och ingår i priset. Eluppvärmning samt nedkylning med aircond undanbedes. Ni ansvarar för säker elanslutning och ser till att sladdlindor etc står säkert placerade vid tex regn. Löser säkringen ut pga överkonsumtion eller oaktsamhet, kan ni komma att behöva stå utan el. Även grannen kan lida elbrist pga detta. 


Öppen eld är förbjuden förutom på anvisad plats nere vid badet. Aktsamhet vid eldning och avhållsamhet vid eldningsförbud råder likväl som respekt och hänsyn till grannar och omgivning.


Var försiktig och kontrollera var er närmaste brandsläckare finns.


Vi tillhandahåller inte sopkärl eller sortering men det finns i området.


Kök & diskmöjligheter är inget vi kan erbjuda våra gäster.


Vi erbjuder ingen toalett. Caféets toalett finns endast tillgänglig under caféets öppettider (Ons - Sön) . Det finns en TC intill badplatsen som kommunen tar mycket hand om.


Båten och kanoterna finns att låna för er ställplatsgäster, tiderna bokas på plats i Caféet och gäller halvdag, för övrigt obokade tider.


Ordningsregler

Visa hänsyn till andra som vistas i området. Tyst mellan 23.00 och 07.00
Störande gäster kan avhysas omedelbart utan ersättning.

Torkning av kläder och dylikt görs i direkt närhet av er uppställda bil med ert för ändamålet lämplig torkställning/lina. 


Hund och katt skall hållas kopplade på området. Rastning sker utanför Café & Dé/ställplatsen på lämplig plats och avföring skall plockas upp. Inhängnader och löplina accepteras på gruset intill er direkta ställplats. 


För att visa hänsyn inför grannar och omgivning ser vi gärna att ni röker på anvisad plats; ljugarbänken.


Se efter er egendom och håll värdesaker inlåsta. Café & Dé ansvarar inte för förlust och skada i samband med er vistelse hos oss.

Vid behov kontakta oss via E-mail: info@cafe-de.se.


Tillfälliga besökare ska parkera bilen på parkeringsplatsen utanför caféet.


Vid akuta situationer, ring 112.


Hoppas ni får det bra hos oss, välkomna!

Information/vilkor båt/kanot


1. Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till konsument
och gäller för: - båt/kanot som uthyres för enskilt bruk


2.  Bokning
För att få boka båt/kanot skall en ålder om 18 år vara uppnåd eller med målsmans intygande/godkännande. 

Bokningen är bindande med förbehåll om avbokning alt överlåtelse, se punkt 5 och 6.


3. Båt/kanotens användning
Får användas i Saxensjön om ej annat avtalats i det enskilda fallet.

Paddlar/åror/flyvästar är en del av säkerhetsutrustningen och dessa vårdar man. Hyresmannen får inte hyra ut båt/kanot till annan
utom enligt vad som sägs i punkt 6 angående överlåtelse av
kontrakt före hyrestidens början.


4. Betalning

Bokning och betalning direkt i caféet under öppettider.


5. Avbokning
Avbokning får ske kostnadsfritt upp till 1 timme innan påbörjad hyresperiod, därefter tas en avgift på 50 kr ut oavsätt hel/halvdagshyra. Se bokningsbekräftelsen ni fick vid bokning.
Uthyrare Café & Dé förbehåller sig rätten att vägra uthyrning alt ställa in planerad hyresperiod pga olämplighet och väderförhållanden.6. Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början
Hyresmannen har alltid rätt att, istället för avbeställning, överlåta
hyreskontraktet till annan person om inte uthyraren har grundad
anledning att vägra godta denne som hyresman. Den
ursprungliga hyresmannen blir därmed fri från alla åtaganden
gentemot uthyraren.


7. Båt/kanotens skick och utrustning
Det åligger uthyraren att vid hyrestidens början avlämna den
avtalade kanoten i sjövärdigt och i övrigt funktionsdugligt skick
samt försedd med erforderlig säkerhetsutrustning och beställd
extra utrustning. Sedan är det kundens ansvar att den återges i
samma skick.


8. Försenad eller felaktig leverans
Tillhandahåller uthyraren inte kanoten i avtalsenligt skick och
med avtalad utrustning vid den tidpunkt som överenskommits,
är hyresmannen berättigad till sådan nedsättning av hyran som
svarar mot förseningen. Om rättelse inte sker skyndsamt, har hyresmannen rätt att häva avtalet.
Hävning får dock inte ske om felet endast är av ringa betydelse
för hyresmannen.
Uthyraren är skyldig att ge hyresmannen skälig ersättning för
den skada han åsamkats genom förseningen, utom då
uthyraren kan visa att förseningen inte beror på försummelse
från hans sida. 


9. Åtgärder vid fel, skada och förlust
Vid fel eller skada på båt/kanot eller tillbehör, liksom vid förlust av
Båt/kanot eller tillbehör, åligger det hyresmannen att snarast möjligt
underrätta uthyraren. Uthyraren skall efter sådan underrättelse
ofördröjligen meddela hyresmannen vilka åtgärder han skall
vidta.


10. Hyresmannens ansvar vid fel, skada och förlust
Hyresmannen är skyldig att ersätta förlust eller skada på båt/kanot
utom då han kan göra sannolikt att han inte varit försumlig.
Hyresmannen är dock inte ersättningsskyldig för skada som
uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hans kontroll,
inte heller för uthyrarens kostnader i anledning av sådan
olyckshändelse.


11. Uthyrarens ansvar vid fel, skada och förlust
Om fel, skada eller förlust av båt/kanot eller tillbehör uppkommer
under hyrestiden, och hyresmannen inte är ansvarig enligt
föregående punkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet eller
begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet,
skadan eller förlusten. Hyresmannen har också rätt till skälig
ersättning för skada som han åsamkats på grund av felet,
skadan eller förlusten, utom då uthyraren kan visa att han själv
inte varit försumlig. 


12. Återlämnande vid hyrestiden utgång mm

Återlämnande  av båt/kanot i förtid går bra. Hyresperioden är då att se förverkad om inte särskilda skäl föreligger så som; sjukdom/skada, väderförhållanden eller liknande.
Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna båt/kanot
på den plats där den avhämtats.
Båt/Kanot skall lämnas väl städad och i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage.

Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga
båt/kanot.
Kan hyresmannen inte återlämna båt/kanot i avtalad tid
skall han omedelbart underrätta uthyraren. Medger inte
uthyraren att hyrestiden förlängs eller att båt/kanot återlämnas på
annan plats än vad som överenskommits, utgår hyran med
dubbelt belopp från och med dagen efter den då båt/kanot skulle
ha återlämnats till och med dagen då den återställs till
uthyraren.
Beloppet räknas per dygn i förhållande till avtalad
hyra.
Beror underlåtenhet att återlämna båt/kanot i avtalad tid på
dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet
som drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj utgår
enkel hyra under den tid hindret består. Efter en vecka utgår
dock hyra med dubbelt belopp.
Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande.
Om hyresmannen har övergett båt/kanot är uthyraren för att minska skadan skyldig att snarast möjligt låta omhänderta båt/kanot. Hyresmannen är i sådant fall skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa båt/kanot till sådan plats där den åter kan tagas i bruk av uthyraren.


13. Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor
skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse.

Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan
beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän
domstol. Det är alltid Svensk lag som gäller och regler
för Sverige som används. Skador eller dödsfall som kunden
råkar ut för kan aldrig bli uthyrarens fel. Det är alltid
vårdnadshavare som ansvarar för sitt barns agerande och står
som skyldig om något gått fel. Det vill säga, vårdnadshavaren är
ekonomiskt ansvarig för sitt barn och dess utrustning om den
inte återlämnas i fullgott skick.


Läs mer om att paddla kanot här!

Personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra denna tjänst i enlighet med vår integritetspolicy.


Telefonnumret, mailadress som du anger i bokningen används enbart ifall vi behöver komma i kontakt med dig i samband med ditt besök.


1. Företagsinformation

www.cafe-de.se

Café & Dé Org nummer 19750312-5747

Informationen och bilderna på hemsidan ägs av företaget eller samarbetspartners och får ej kopieras utan vår tillåtelse.


2. Priser

Varje vara anges inklusive moms i svenska kronor. I andra steget vid beställning ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms.


3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod på: www.campcation.se/campsite/cafe-de


3.2 Kortbetalning

informationen finns på: www.campcation.se/campsite/cafe-de


4. Avbokning

Avbokning av ställplats sker på: www.campcation.se/campsite/cafe-de5. Återbetalningsskyldighet, se: www.campcation.se/campsite/cafe-de6. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Café & Dé att behandla dina personuppgifter.

All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Se bilaga 1.


7. Kontakt

Café & DéSaxenvägen 64

772 70 Saxdalen.


Info@cafe-de.se


8. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies).

Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser.

Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.


9.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta.

Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden.

Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpa denna bestämmelse.


9.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Café & Dé inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.


9.3 Klagomål

Kundklagomål skall initialt framföras via info@cafe-de.se


9.4 Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.Personuppgiftsbehandling, Bilaga 1


Café & Dé orgnr , behandlar personuppgifter i samband med tjänsterna på www.cafe-de.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen.

Personuppgifter behandlas för att Café & Dé ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål:

 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och förfrågningar.
 • För att hantera eventuella avbokningar.
 • För att skicka dig mail-aviseringar om bokningsstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsförings erbjudanden som nyhetsbrev.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Café & Dé samt erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt.

De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Café & Dé ska kunna uppnå ändamålen.

Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Café & Dé ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder.

Vissa behandlingar behövs för att Café & Dé skall kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt följt av rättsliga förpliktelser.

Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Café & Dé anlitar för att uppnå ändamålen, t.ex. för leverans av tjänst.

Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”).

Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Behandlingen av personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller

så länge som Café & Dé är skyldiga att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.


Vid frågor kring behandlingen av personuppgifterna kan du kontakta Café & Dé via info@cafe-de.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad.

Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd.


Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av personuppgifterna.


Slutligen har du också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via https://imy.se eller på tel: 08-657 61 00.